Totalne niezrozumienie przez Świadków Jehowy biblijnej problematyki tworzenia rzeźb i obrazów.

Witaj, na początku chciałbym abyś wiedział/a, że wierzę w naszego jedynego, prawdziwego Boga, oraz że Biblia jest prawdziwym, natchnionym Bożym słowem, które postanowiłem poznawać oraz według którego chcę żyć. Podczas czytania Biblii okazuje się, że nie zawsze sami jesteśmy w stanie dobrze zinterpretować Boży przekaz, dlatego warto zasięgnąć opinii ludzi, którzy mają więcej wiedzy na ten temat niż my. Zauważymy jednak, że niektóre opinie będą się od siebie różniły, a przecież prawidłowa odpowiedź jest zawsze tylko jedna, dlatego zebrałem wszelkie logiczne, bardziej szczegółowe wypowiedzi od każdej ze stron, wielokrotnie porównałem je z Pismem Świętym, po czym położyłem wszystko na wagę, a wyniki zapisałem w tym artykule, który mam nadzieje zaprowadzi Cię do poprawnego zrozumienia.

Najpierw jednak warto zastanowić się, czy w ogóle wierzymy, że Pismo Święte jest naprawdę Bożym słowem. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy je jako prawdę, czytanie tego artykułu będzie miało sens. Podczas przekopywania Internetu w celu poszukiwania wszelkich „za” i „przeciw” ku prawdziwości Pisma Świętego (a przejrzałem naprawdę wiele tych informacji), zdecydowanie stwierdziłem, że jest to prawdziwe, Święte, Słowo Boże, które określa: jak mamy żyć, kim jesteśmy, oraz kim jest Bóg i czego od nas chce. I tylko od nas zależy, czy Mu uwierzymy, uznamy że jesteśmy grzeszni, a przez to zostaniemy zbawieni. Stąd wynika moja można nazwać „fascynacja” Pismem Świętym, które oczywiście zacząłem czytać, dochodząc do pewnych trudniejszych fragmentów, które szczególnie łatwo mogą być źle zrozumiane, dlatego tak bardzo potrzebne jest ich szczegółowe omówienie.

Biblia jest niepodważalnym źródłem nauki o Bogu:
2 Tm 3,16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości.

Omawiam tutaj trzy kontrowersyjne urywki Pisma Świętego:

01. Księga Wyjścia 20, 02-05
02. Księga Izajasza 44, 09-20
03. Księga Powtórzonego Prawa 04, 10-24

—————————————————————————————————————————————-

Ad01. Przykazania Boże, (treść początkowa).

Tekst Dekalogu został zachowany w Biblii w dwóch, nieznacznie różniących się wersjach:
– w Księdze Wyjścia (2 Mojżeszowa) 20,2-17 oraz
– w Księdze Powtórzonego Prawa (5 Mojżeszowa) 5,6-21.

Księga Wyjścia 20, 02-05
Wj 20,02 ”Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Wj 20,03 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Wj 20,04 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemia!
Wj 20,05 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Wiem, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że taki jest oryginalny tekst Przykazań Bożych. Gdy pierwszy raz to przeczytałem również się zdziwiłem, ale wnioski do jakich doszedłem, całkowicie mnie uspokoiły i zadowoliły. 
Niektórzy twierdzą, że powyższe wersety Pisma Świętego zapisane pogrubioną czcionką, są osobnymi przykazaniami (które mówią o innych czynnościach), dlatego ludzie ci, nie wykonują żadnych rzeźb i obrazów (np. Jezusa), oraz nie oddają im pokłonów. Warto jednak pamiętać, że teraźniejsze Biblijne wersety, nie są zapisane tak samo jak w pierwotnych, starożytnych manuskryptach, gdyż oryginalne pisma nie zawierały kropek ani przecinków, były pisane jednym ciągiem. Po przeczytaniu tej informacji jasne staje to, że zwroty te zakazują nam stawiania czegokolwiek na miejscu naszego jedynego prawdziwego Boga, czyli np. aby pieniądze nie były naszym bogiem, a także abyśmy nie traktowali rzeźb jako bożków, bogów, którym mielibyśmy służyć, ponieważ jest jeden tylko Bóg. Dopiero w roku 1528 n.e. S. Paqnino wprowadził podział na wersety, aby ułatwić czytanie, badanie, szybsze odnajdywanie potrzebnych fragmentów.

Jeśliby jednak potraktować te wersety jako osobne przykazania, to nawet zwykłe zdjęcie bliskiej osoby trzymane w portfelu byłoby bałwochwalstwem, co oczywiście nie ma najmniejszego sensu, dlatego wszystko wskazuje na to że chodzi tutaj o figury-bożki, którym kiedyś bardzo często oddawano cześć i chwałę, traktując je jak bogów.

Bóg zakazuje tworzenia obrazów i rzeźb ponieważ:
Wj 20,05 … Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (Biorąc pod uwagę koscielne rzeźby Jezusa, Bóg musiałby być zazdrosnym o samego siebie, a to z koleji nie ma sensu Mój przypis. ŁS)

Jest to odniesienie do tych stwierdzeń:
Wj 20,03 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Wj 20,04 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemia!
Wj 20,05 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,… (Katolicy przecież nie służą rzeźbom czy obrazom, oraz nie traktują ich jako bogów. Zdecydowanie chodzi tutaj tylko o figury-bożki. Dlatego jest to po prostu jedno przykazanie, mówiące o zakazie stawiania czegokolwiek na miejscu jedynego prawdziwego Boga. Mój przypis. ŁS).

Kolejnym wielkim błędem jest odczytywanie tej treści w sposób literalny, ponieważ gdy zastosujemy takie podejście do np. śpiewania pieśni o Bogu, wyśpiewując Jego imię (np. Alleluja, hebr. Hallelu-Jah czyli chwała Jahwe), łamalibyśmy następujący zakaz:
Wj 20,07 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy,
…a byłby to, jak podejrzewasz paradoks, bo Bóg przecież chce abyśmy oddawali mu chwałę, a śpiew jest jedną z możliwości.

Potwierdzeniem teorii, że nie są to oddzielne przykazania, są wielokrotne wzmianki w Biblii, z których dowiadujemy się, że Bóg może upodobać sobie pewne miejsca lub przedmioty (m.in. z drewna), poprzez które, możemy oddawać Jemu chwałę. Gdyby powyższe wersety mówiły o całkowitym zakazie tworzenia jakichkolwiek rzeźb, to biblijne Słowa wykluczały by się, a jak wiemy było by to niedorzeczne:

Bóg nakazał Izraelitom uczynić miedzianego węża, poprzez którego uzdrawiał ukąszonych:
Lb 21,08 Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: ”Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”.
Lb 21,09 Sporządził wiec Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Mdr 16,05 Albowiem i wtedy, gdy ich dosięgła straszna wściekłość gadów i ginęli od ukąszeń krętych wężów, gniew Twój nie trwał aż do końca.
Mdr 16,06 Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego prawa mieli znak zbawienia.
Tutaj bardzo ważny werset…
Mdr 16,07 A kto się zwrócił do niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich.

Dziś nazwalibyśmy tego węża cudownym przedmiotem, poprzez którego leczył Bóg. Jednak wiele lat później, gdy izraelici zamiast pokładać nadzieję w Jahwe przy pomocy węża, zaczęli pokładać nadzieję w wężu. Ezechiasz słusznie uznał to za bałwochwalstwo i zniszczył węża.
2 Krl 18,04 On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne – nazywając go Nechusztan.

Arka Przymierza była znakiem obecności Boga, zrobienie jej, zlecił Mojżeszowi sam Bóg.
Izraelici modlili się przed Arką, a świątynię w której stała, uważali za świętą. Na Arce były dwie figury Cherubów, a Jozue oddał pokłon przed Arką i pozostał w tej pozycji aż do wieczora.
Joz 7,06 Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemie przed Arka Pańską aż do wieczora, on sam i starsi Izraela. I posypali prochem swe głowy.

Wj 25,10 I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia.
Wj 25,11 I pokryjesz ja szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce.
Wj 25,12 Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.
Wj 25,13 Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem.
Wj 25,14 I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.
Wj 25,15 Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane.
Wj 25,16 I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie.
Wj 25,17 I uczynisz przebłagalnie ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia;
Wj 25,18 dwa też Cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni.
Wj 25,19 Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz Cheruby na końcach górnych.
Wj 25,20 Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów.
Wj 25,21 Umieścisz przebłagalnie na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie.
Wj 25,22 Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arka Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.
Wj 25,23 Uczynisz tez stół z drzewa akacjowego; jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia.
Wj 25,24 Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty.
Wj 25,25 I uczynisz wokoło listwę na cztery palce szeroka i zrobisz wieniec złoty dokoła dla tej listwy.
Wj 25,26 Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przyprawisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi.
Wj 25,27 Blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie do włożenia w nie drążków do przenoszenia stołu.
Wj 25,28 A zrobisz te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą.
Wj 25,29 Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota.
Wj 25,30 Będziesz zawsze kładł na stole przede Mną chleby pokładne.
Wj 25,31 Zrobisz tez świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawa i jego trzonem; jego kielichy, paki i kwiaty będą z jednej bryły.
Wj 25,32 Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku.
Wj 25,33 Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pakami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pakami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych – na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
Wj 25,34 Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pakami i kwiatami.
Wj 25,35 A pak jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pak jeden pod dwoma [następnymi] ramionami świecznika z jednej bryły. Tak [niech będzie] pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika.
Wj 25,36 Paki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą [wykonane] z jednej bryły szczerego złota.
Wj 25,37 I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały te stronę, która jest przed nimi.
Wj 25,38 Szczypce tez i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota.
Wj 25,39 Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego.
Wj 25,40 Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.

Wj 26,31 Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza.

Wj 37,07 Dwa tez Cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni:
Wj 37,08 jednego cheruba na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Wykonał Cheruby razem z przebłagalnią na obu jej bokach.
Wj 37,09 Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebłagalnie. Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu, i ku przebłagalni były [zwrócone] twarze cherubów.
(Oczywiście wszystko było wykonane z niedoskonałego, ziemskiego materiału. Mój przypis ŁS).

Cheruby, czyli postacie podobne do aniołów, służą dla chwały świętości i mocy Bożej. Na kartach Biblii czytamy, że to główne zadanie cherubów. Wielbią Boga śpiewem, w widoczny sposób przypominają o Bożym majestacie i Jego chwale oraz ciągłej obecności Boga pośród swojego ludu.

W Arce Przymierza jak relikwie przechowywano mannę i laskę Aarona:
Hbr 9,04 Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, pokryta zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manna, laska Aarona, która zakwitła, i tablice Przymierza.

-Przepisy Dawida dotyczące świątyni (Rzeźby Cherubów):
1 Krn 28,18 na ołtarz kadzenia ze złota oczyszczonego, według wagi, i wzór wozu z cherubami złotymi, rozciągającymi skrzydła i pokrywającymi Arkę Przymierza Pańskiego.
1 Krn 28,19 ”O tym wszystkim – rzekł Dawid – o pracach według planu budowy pouczony zostałem na piśmie przez Pana”.

-Odbudowana, przyszła świątynia (Rzeźby Cherubów):
Ez 41,17 Nad wejściem do części najbardziej wewnętrznej i na zewnątrz oraz na ścianach wokoło, wewnątrz i na zewnątrz,
Ez 41,18 były wyobrażenia cherubów i palm, a mianowicie po jednej palmie pomiędzy dwoma cherubami; każdy cherub miał dwie twarze,
Ez 41,19 jedna twarz ludzka, zwrócona w stronę palmy po jednej stronie, i twarz lwa, zwrócona w stronę palmy po drugiej stronie: tak było zrobione na całej świątyni dokoła.
Ez 41,20 Od ziemi aż ponad wejście były umieszczone Cheruby oraz palmy,

-Świątynia ozdobiona była płaskorzeźbami:
1 Krl 7,31 Pośród ramion miała ona otwór na wysokości łokcia. Okrągły jej otwór był na kształt podstawy ”na półtora łokcia”. Dokoła jej otworu też były płaskorzeźby. Jednakże jej pręty były nie okrągłe, ale czworokątne.

-Dwanaście figur wołów w świątyni Pana:
1 Krl 7,25 Stało ono na dwunastu wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. ”Morze” to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady [zwracały się] do wewnątrz.
1 Krl 7,27 Zrobił ponadto dziesięć brązowych podstaw. Długość jednej podstawy wynosiła cztery łokcie, szerokość tez cztery łokcie, a wysokość trzy łokcie.
1 Krl 7,28 Podstawy te były zrobione tak: miały one ramy i pręty miedzy ramami.
1 Krl 7,29 A na tych prętach miedzy ramami – lwy, woły i Cheruby. Poza tym na ramach, zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisające girlandy.
1 Krl 7,30 Każda podstawa miała cztery koła brązowe na brązowych osiach. Ponadto ich cztery nogi miały ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane były od drugiej strony girland.

-Bóg powołał artystów:
Wj 35,30 Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: ”Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,
Wj 35,31 i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedza i znajomością wszelkiego rzemiosła,
Wj 35,32 by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie,
Wj 35,33 oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbka drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł.
Wj 35,34 Dał mu tez zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
Wj 35,35 Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak ze mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.

-Miejsca te nie tylko były udekorowane wizerunkami, ale ponadto z Bożego polecenia otaczano je czcią, oczywiście w sensie kultu pośredniego, po to, aby oddać większą chwałę Bogu:
Namaszczano ołtarze: [Wj 29,36], [Kpł 8,11], [Lb 7,10], [Wj 40,10],
Święty namiot: [Wj 30,26],
Arkę Przymierza: [Wj 40,9], [Kpł 8,10], [Lb 7,1],
Wj 40,09 Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest; poświecisz go i wszystkie jego sprzęty, i będzie święty.
Stele: [Rdz 28,18], [Rdz 31,13],
Tarcze: [Iz 21,5], [2 Sm 1,21],
Czczono Przybytek: [Kpł 26,2],

Jakub, protoplasta Izraela, nazwał kamień domem Boga:
Rdz 28,16 A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: ”Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem”.
Rdz 28,17 I zdjęty trwoga rzekł: ”O, jakże miejsce to przejmuje groza! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!”
Rdz 28,18 Wstawszy wiec rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stele i rozlał na jego wierzchu oliwę.
Rdz 28,19 I dał temu miejscu nazwę Betel. – Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. –
Rdz 28,20 Po czym złożył taki ślub: ”Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w która wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się
Rdz 28,21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem.
Rdz 28,22 Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę”.
Akceptacja Boga:
Rdz 31,13 Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stele i gdzie złożyłeś mi ślub.

Jezus nazwał ołtarz świętym:
Mt 23,19 Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?

W Jerozolimie była cudowna sadzawka Owcza, w której z mocą Bożą, za sprawą anioła następowały uzdrowienia:
J 5,04 Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaka cierpiał chorobę.
—————————————————————————————————————————————-

Ad02. Kolejnym razem, podczas czytania Biblii znalazłem taki oto również często źle rozumiany urywek:

Księga Izajasza 44, 09-20
Iz 44,09 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widza ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańba.
Iz 44,10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posag, żeby nie mieć pożytku? (Tworzone postacie, które widzimy w kościołach, nie są bożkami ani posągami, są figurami, a to zupełnie co innego. Mój przypis. ŁS).
Iz 44,11
Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestrasza i wstydem okryją.
Iz 44,12 Wykonawca posagu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, wiec jest wyczerpany.
Iz 44,13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu.
Iz 44,14 Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego – a upatrzył je sobie miedzy drzewami w lesie – zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost.
Iz 44,15 [To wszystko] służy człowiekowi na opał: cześć z nich bierze na ogrzewanie, cześć na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed która wybija pokłony.
Iz 44,16 Jedna połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: ”Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!”
Iz 44,17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: ”Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!” (Katolicy nie mówią figurce, że jest naszym Bogiem. Mój przypis. ŁS).
Iz 44,18 [Tacy] nie maja świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgła] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widza, i serca ich, tak iż nie rozumieją.
Iz 44,19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: ”Jedna połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwa. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”.
Iz 44,20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: ”Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?”

(Bardzo podobnym tekstem do powyższych wersetów z Księgi Izajasza 44, 09-20, jest tekst z Księgi Mądrości 13)

Po kilkukrotnym przeczytaniu tego tekstu, zdecydowanie stwierdzamy, że bałwochwalca traktuje tutaj posąg, czy rzeźbę jako swoje bóstwo, a więc mowa tu tylko i wyłącznie o bożkach, które nie mają nic wspólnego z naszym jedynym, prawdziwym Bogiem, ani z Maryją, której nie przypisujemy cech boskości, ani z żadnym innym świętym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi że figury czy obrazy które widzimy w kościołach są naszymi Bogami (w dzisiejszych czasach takie rzeczy mają miejsce chyba tylko w buddyzmie), my jedynie oddajemy przez te przedmioty chwałę naszemu Bogu. Nie ma tu mowy o bałwochwalstwie. (Jeśli jednak nie zastanowimy się nad tym co czytamy, możemy błędnie zinterpretować te wersety).

Ale ktoś może zapytać, czy i my Katolicy nie oddajemy pokłonów ziemskiemu kawałkowi drewna, stworzonego niedoskonałą ręką ludzką? które wcześniej zostało podzielone na kilka części, gdzie jedna poszła do pieca, z drugiej mieliśmy światło, a z reszty zrobiliśmy sobie rzeźbę?

Odpowiedź na te pytania padła już wcześniej, a mianowicie:
W Biblii są wielokrotne wzmianki, z których dowiadujemy się, że Bóg może upodobać sobie pewne miejsca lub przedmioty (m.in. z drewna), poprzez które, możemy oddawać Jemu chwałę. Gdyby powyższe wersety mówiły o całkowitym zakazie tworzenia jakichkolwiek rzeźb, to biblijne Słowa wykluczały by się, a jak wiemy było by to niedorzeczne. (Czyt. wyżej).
—————————————————————————————————————————————-

Ad03. Kolejny znaleziony w Biblii tekst, który może być źle interpretowany.

Księga Powtórzonego Prawa 04, 10-24
Pwt 4,10 W dniu, w którym stanąłeś w obliczu Pana, Boga swego, na Horebie, rzekł Pan do mnie: ”Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów”.
Pwt 4,11 Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod góra – a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmura.
Pwt 4,12 I przemówił do was Pan, Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci. (Pierwszy przykład gdzie słyszymy tylko Boży głos: podczas przekazania przykazań Mojżeszowi przez Boga. Mój przypis. ŁS).
Pwt 4,13 Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych.
Pwt 4,14 W tym czasie rozkazał mi Pan uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie.
Pwt 4,15 Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie  (Drugi przykład gdzie słyszymy tylko Boży głos: Płonący krzew. Mój przypis. ŁS).
Pwt 4,16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,
Pwt 4,17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem,
Pwt 4,18 podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemia.
Pwt 4,19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słonce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.
Pwt 4,20 A was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście.
Pwt 4,21 Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, ze nie przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, która wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie.
Pwt 4,22 Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posiądziecie te piękna ziemie.
Pwt 4,23 Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz.
Pwt 4,24 Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.

Tutaj potrzebujemy również chwili zastanowienia, gdyż na początku możemy zrozumieć, że zakaz tworzenia podobizn, dotyczy także Jezusa, czyli cielesne wcielenie jedynego Boga.

Trzeba jednak pamiętać, że:

Bóg istnieje w trzech osobach:
-Bóg Ojciec, którego nikt nie widział,
-Syn Boży, którego widzieli,
oraz
-Duch Święty, również niewidzialny.

Po przeczytaniu tej krótkiej prawdy wiary, zdecydowanie stwierdzamy, że chodzi tu tylko i wyłącznie o zakaz tworzenia rzeźb (podobizn), naszego jedynego prawdziwego Boga, bo to Jego nikt nie widział… no i przecież wszystko się zgadza, nie robimy rzeźb naszego Boga, bo przecież nikt nie wie jak wygląda. (On nie ma oblicza, nie możemy sobie Go wyobrazić. Ten, kto jednak to próbuje, łamie bardzo ważne Boże przykazanie).
1 Tm 6,16  jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

I teraz bardzo ważne…

Kanon 476
Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, przyjęło także jego ograniczenia. Na tej podstawie ludzkie oblicze Jezusa może być „przedstawiane”. Na siódmym soborze powszechnym Kościół uznał za dozwolone ukazywanie go na świętych obrazach.

Kanon 477
Równocześnie Kościół zawsze twierdził, że w ciele Jezusa Bóg, „będąc niewidzialny, ukazał się naszym oczom”. Indywidualne cechy ciała Chrystusa rzeczywiście wyrażają Boską Osobę Syna Bożego. Uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego stopnia, że namalowane na świętym obrazie mogą być otaczane kultem, ponieważ wierzący, który czci Jego obraz, „czci osobę, którą obraz przedstawia”.

Kanon 1162
„Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak widok natury pobudza me serce do oddawania chwały Bogu”. Kontemplacja świętych obrazów, połączona z medytacją słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych, należy do harmonii znaków celebracji, aby celebrowane misterium wycisnęło się w pamięci serca, a następnie znalazło swój wyraz w nowym życiu wiernych.

Zapewne znajdzie się jednak ktoś, kto stwierdzi że powyższe zdania nie należą do treści Biblii, więc nie będzie brał ich pod uwagę, jednak twierdze, że są to słowa, do których doszedłby każdy, kto prawdziwie dąży do poznania prawdy.
Według mnie, słowa powyższych kanonów bardzo logicznie wszystko to uzasadniają. W takich sprawach muszę mieć bardzo przekonywujące dowody, do stwierdzenia ewentualnej, najwyższej wartości tych informacji i właśnie tu to dostaję. Kanony te zwracają uwagę na fakt, iż jako ludzkość mogliśmy zobaczyć Jezusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego.
Kol 1,15 On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
A więc wszystko układa się w kompletną układankę, a żadne zakazy Boże nie są łamane.
—————————————————————————————————————————————-
Historia Złotego cielca dla Izraelitów: (znam dwie wersje wydarzeń).

-Jedni mówią, że Izraelici traktowali złotego cielca jako bożka, który był niezbędny do modlenia się, oraz do składania przed nim ofiar (prawdopodobnie bożek Apis).
-Jeszcze inni twierdzą, że Izraelici tworząc cielca, odnosili się jako do jedynego prawdziwego Boga, co potwierdza użyty w starożytnych manuskryptach zwrot „YHWH”, który oznacza imię jedynego, prawdziwego Boga. W Biblii tysiąclecia (wydanie V), w opisie do tego wydarzenia, również jest potwierdzenie, że chodziło im o samego Jahwe.

Wj 32,01 A gdy lud widział, ze Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: ”Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”.
Wj 32,04 A wziąwszy je z ich rak nakazał je przetopić i uczynić z tego posag cielca ulany z metalu. I powiedzieli: ”Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”.
Wj 32,08 Bardzo szybko odwrócili się od drogi, która im nakazałem, i utworzyli sobie posag cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: ”Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”.
Wj 32,23 Powiedzieli do mnie: ”Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”.
Wj 32,31 I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: ”Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota.

Jakby nie było, Bóg nie byłby zadowolony z któregokolwiek z tych czynów (Czyt. wyżej), dlatego chciał wyniszczyć izraelitów.

W pierwszej wersji nie dziwimy się dlaczego Bóg okazuje swój gniew,… ponieważ zrobili sobie bożka, natomiast w drugiej wersji, tworząc cielca, mieli na myśli jedynego, prawdziwego Jahwe, ale czytając, opisywaną Księgę Powtórzonego Prawa 04, 10-24, dowiadujemy się, że błędem tutaj było to, że próbowali przedstawić obraz Boga Ojca którego nikt nie widział. Więc obojętnie która wersja jest prawdziwa, to tak czy siak musiała ona zakończyć się Bożym gniewem. Te dwie wersje wydarzeń dokładnie pasują do opisywanych a tym artykule Bożych zakazów tworzenia rzeźb i obrazów.
—————————————————————————————————————————————-
Trzeba jednak pamiętać, że przypadki bałwochwalcze mają również miejsce w naszym Kościele. Zdarzają się sytuacje w których ludzie popadają w błąd, pokładając zaufanie w samym wizerunku, obrazku czy przydrożnej kapliczce, nie zaś w Bogu. Święty Augustyn pisał: Słusznie zasłużyli na błąd ci, którzy nie szukają Chrystusa i Jego Apostołów w świętych księgach, lecz na malowanych ścianach. Nic też dziwnego, iż zwiódł ich talent malarza.
—————————————————————————————————————————————-
Podczas czytania opisywanych zakazów tworzenia rzeźb i obrazów, może nasunąć się pytanie:
Dlaczego tych wersetów Pisma Świętego nigdy nie słyszymy w Kościele podczas czytań Słowa Bożego?
(Jeśli jednak jest inaczej, proszę daj mi znać, gdyż słyszałem różne opinie).

Być może otóż właśnie dlatego, że pierwsze skojarzenie po usłyszeniu tych słów, było by błędnie rozumiane, zbyt dosłownie, tutaj w celu poprawnego zrozumienia, potrzeba większego skupienia, (najlepiej w domowym zaciszu, którego może zabraknąć w kościele, np. z powodu głośno płaczącego dziecka, jakiegoś słowa od kolegi powiedzianego akurat w jakimś kluczowym momencie, lub po prostu z powodu kościelnego echa, które powoduje że nie słyszymy wszystkich wyrazów).
—————————————————————————————————————————————-
Biblijne przykłady bożków:
Ez 8,09 A On rzekł do mnie: ”Wejdź, a przyjrzyj się tym ohydnym czynom, którym się oni tu oddają”.
Ez 8,10 Wszedłem i patrzyłem, a oto były tam wszelkiego rodzaju postacie tego, co pełza po ziemi, i bydląt, ohydnych istot, i wszystkie bożki domu Izraela, wyrysowane wszędzie na ścianie dokoła.

Mdr 13,10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rak ludzkich: złoto i srebro – dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.

Mdr 13,13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc krety, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się praca dla odpoczynku, i przekształcał, próbując swych umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka
Mdr 13,14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia. Pociągnął minia, czerwienia jego powierzchnie zabarwił i zamalował na nim wszelka skazę.
Mdr 13,15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne: na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem.
Mdr 13,16 Zatroszczył się wiec o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, ze sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy.
Mdr 13,17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci – nie wstydzi się mówić do bezdusznego. I bezsilnego prosi o zdrowie,
Mdr 13,18 do martwego modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwa – niezdolnego posłużyć się noga.
Mdr 13,19 O zarobek, o prace, o rękę szczęśliwa, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne.

Mdr 14,01
Inny znowu, żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek.
Mdr 14,02 Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła,
Mdr 14,03 ale steruje nim Opatrzność Twa, Ojcze! Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczna,
Mdr 14,04 wskazując, ze zewsząd możesz wybawić, by i niedoświadczony mógł wsiąść na okręt.
Mdr 14,05 Chcesz, by dzieła Twej mądrości nie leżały odłogiem, wiec i najlichszemu drewnu ludzie zawierzają życie, i przebywszy burzliwe fale, ratują się na tratwie.

Mdr 14,11 Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń Bożych, zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi głupich.
Mdr 14,12 Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia.
Mdr 14,13 Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki:
Mdr 14,14 zjawiły się na świecie przez ludzka głupotę, dlatego sadzony im rychły koniec.
Mdr 14,15 Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy;
Mdr 14,16 a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo.
Mdr 14,17 I na rozkaz władców czczono posagi: nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, na odległość ludzie odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu.
…czytaj co najmniej do Mdr 16,12

Ps 106,10 I ocalił ich z ręki ciemiężcy, i z ręki przeciwnika uwolnił.
Ps 106,11 Wody pokryły ich wrogów: ani jeden z nich nie pozostał.
Ps 106,12 Słowom wiec Jego uwierzyli i śpiewali Jemu pochwały.
Ps 106,13 Szybko o dziełach Jego zapomnieli: na Jego rade nie czekali.
Ps 106,14 Pałali żądzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na odludziu.
Ps 106,15 Uczynił zadość ich zadaniu, lecz zesłał na nich zarazę.
Ps 106,16 Zazdrościli Mojżeszowi w obozie, Aaronowi, świętemu Pańskiemu.
Ps 106,17 Otwarła się ziemia i połknęła Datana, i nakryła zgraje Abirama.
Ps 106,18 I ogień zapłonął przeciw ich zgrai, i płomień spalił bezecnych.
Ps 106,19 U stóp Horebu zrobili cielca i oddawali pokłon ulanemu posagowi.
Ps 106,20 Zamienili swa Chwałę na wizerunek cielca jedzącego siano.
Ps 106,21 Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
Ps 106,22 dziwów – w krainie Chama, zdumiewających – nad Morzem Czerwonym.
Ps 106,23 Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec: on wstawił się do Niego, aby gniew Jego odwrócić, by ich nie wyniszczył.
Ps 106,24 I wzgardzili wspaniała ziemia, nie uwierzyli Jego słowu.
Ps 106,25 Ale szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pańskiego.

Pwt 4,39 Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
—————————————————————————————————————————————-
Jak zauważyliśmy, przedstawiane trzy fragmenty Pisma Świętego, na temat zakazu tworzenia rzeźb i obrazów nie łączą się zupełnie, nie mówią dokładnie o tym samym. Natomiast literalna interpretacja jest popełnianiem wielkiego błędu, z powodu już wcześniej omówionego, i prowadzi do przekłamanego, przesadnego oraz fałszywego rozumowania.

Mam nadzieję że informacje zawarte w tej pracy w sposób wyczerpujący wykazały, że chrześcijański kult obrazów, nie jest sprzeczny z Bożymi regułami, oraz że nie ma sensu dyskutować ze stanowiskiem, które twierdzi inaczej.
—————————————————————————————————————————————-
Podczas analizowania słów Pisma Świętego zdaję sobie sprawę z tego że nie jestem żadnym prorokiem, oraz, że nie znam perfekcyjnie biblijnej problematyki, potrzebnej do zadawania kompetentnych pytań, oraz do pisania wyczerpujących odpowiedzi. Jednak twierdzę, że potrzebujemy rozmawiać o Biblii, (właśnie dlatego powstał ten artykuł) aby móc razem zbliżać się do Boga.
Ale jeśli twierdzisz, że moje spostrzeżenia w ogóle nie mają racji bytu, są błędne, a zdania i przytaczane fakty poprzekręcane, i w czymś się mylę, proszę zwróć mi uwagę, oraz przedstaw znane Tobie fakty, aby wspólnymi siłami lepiej poznawać Słowo Boże.

Czytajmy Biblię i rozmawiajmy o Niej.

Siatkowski Łukasz

Reklamy

One comment on “Totalne niezrozumienie przez Świadków Jehowy biblijnej problematyki tworzenia rzeźb i obrazów.

  1. A ja na bierzmowaniu otrzymalam krzyz z trzema,postacoami w tym trzecia postac to starzec…a druga sprawa jesli widzielismy,ja Jezusa nie,widzialam,😉troszke to nie mozliwe…kolejna sprawa noszenie figurek maryjnych,przychodzenie pod jej cudowne obraze..i klekanie przed nimi…hmy a czy Ona wogole slyszy?Jaka maja moc aniolowie,bo podejrzewam ze stala sie jak aniol…watpie aby byli wszechobecni…calowanie krzyza….to taki jest Nasz Bóg z gipsowej figury z odlamanym palcem…ja dobrze,sie czuje bez obrazow przynajmniej nie ma,watpliwosci czy to nie obraza,Boga😊

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s